Skip to main content First level navigation Menu
Main content Main content

www888,rummy ultimate,baseball font

ag online,As of June 24, 2021

Representative Director
 • Yoshinori Yamashita
Directors
 • Nobuo Inaba
 • Hidetaka Matsuishi
 • Seiji Sakata
 • Akira Oyama
Outside Directors
 • Masami Iijima
 • Mutsuko Hatano
 • Kazuhiro Mori
 • Keisuke Yokoo
 • Sadafumi Tani
Audit & Supervisory Board Members
 • Kazuhiro Tsuji
 • Shinji Sato
Outside Audit & Supervisory Board Members
 • Yo Ota
 • Shoji Kobayashi
 • Yasunobu Furukawa
President and CEO
Yoshinori Yamashita
CEO
Executive Corporate Officers
Akira Oyama
President of www888 Digital Services Business Unit
Hidetaka Matsuishi
CFO
In charge of Corporate Planning
Seiji Sakata
CTO
Senior Corporate Officers
Katsunori Nakata
President of www888 Digital baseball fonts Business Unit
Shigeo Kato
President of www888 Graphic Communications Business Unit
David Mills
General Manager of EMEA Management Division, www888 Digital Services Business Unit
CEO of www888 Europe PLC
Chairperson of www888 Nederland B.V.
Tomohiro Sakanushi
General Manager of Japan Management Division, www888 Digital Services Business Unit
President of www888 Japan Corporation
Toyohito Tanaka
CDIO
Mayuko Seto
CHRO
Corporate Officers
Yasutomo Mori
President of www888 Industrial rummy ultimate Business Unit
President of www888 Elemex Corporation
Takahiro Irisa
President of www888 Futures Business Unit
Carsten Bruhn
General Manager of North America Management Division, www888 Digital Services Business Unit
President and CEO of www888 USA, Inc.
Joji Tokunaga
General Manager of Asia-Pacific & Latin America Management Division, www888 Digital Services Business Unit
President of www888 Asia Pacific Pte, Ltd.
Chairperson of www888 Australia Pty, Ltd.
Chairperson of www888 Hong Kong Ltd.
Chairperson of www888 (Thailand) Ltd.
Mikako Suzuki
In charge of ESG and Risk Management
Kazuo Nishinomiya
In charge of Professional Service
webmaps